BİZİ ARAYIN
444 30 84
E-POSTA
bilgi@restopos.com.tr
ÇALIŞMA SAATLERİ
Uzaktan Erişim

KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa(“KVKK”), ve Kişisel Veriler Hakkında Yönetmelikler (“Yönetmelik”) ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla RESTOPOS DONANIM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (“RestoPos”) tarafından veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işbu Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Kimlik Bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; iletişim bilgileriniz adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri pazarlama hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; Muhasebe kaynaklı bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; şirketimize ait birimleri ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz, anlaşmalı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından işlenen Sağlık Bilgileriniz veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, RestoPos’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile RestoPos çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

RestoPos tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: Kimliğinizi teyit etme, şirketimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, e-bülten aboneliğinizin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, hastane ve tıp merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, ürün ve hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca bağlı Bakanlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, şirketimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürün ve hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve verilerinizin saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, işbirliği yaptığımız ve yapacağımız kurum ve kuruluşlarla size sunulan hizmetlere ilişkin finansal mutabakat sağlanması, memnuniyetin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, diğer yan hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, memnuniyetin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Hangi amaçlarla kişisel veri topluyor ve işliyoruz?

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde işlenebilmekte ve bu faaliyetlerin niteliğiyle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz şirketimizin idari, ticari ve ekonomik faaliyetleri çerçevesinde; iş başvurusu toplama ve işe alım süreçlerini yürütme, müşteri ve potansiyel müşteriler ile irtibata geçme, organizasyon ve etkinlikler düzenleme ve bunları yürütme, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızın ilgili yasalar uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirme gibi faaliyetleri sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kimlere aktarıyoruz?

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, RestoPos  tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, RestoPos’un ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası RestoPos ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, İlgili Bakanlıklar ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler, şirket sunucu ve veri depolama ünitelerine, şirketimiz tarafından kullanılan yazılım uygulamalarına ve yedekleme sistemleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt içi ve gerektiğinde yurt dışına da aktarabilecektir.

İşlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi, güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili departmanlar ve bu departman bünyesinde çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Öte yandan veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel veriler için işbu aydınlatma metni yeterli olup,  mevzuatta öngörülen sebepler dışında kişisel veri işlenmesi veya aktarımının söz konusu olması halinde ilgili kişinin ayrıca yazılı muvafakati / açık rızası alınacaktır.

Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

RestoPos’un faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, RestoPos’a başvurarak;

 

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
  4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  7. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini isteme,
  8. İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Talep Formu”nu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile kimliğinizi ispatlamak suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda RestoPos’a bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Daha detaylı bilgi için RESTOPOS DONANIM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika” metnimizi okuyabilirsiniz.

RESTOPOS DONANIM VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

İletişim Bilgileri

KEP adresi: restoposdonanimyazilim@hs01.kep.tr
MERSİS Numarası: 734071355900001

E-Mail Adresi: bilgi@restopos.com.tr

Adresi: Yeni Batı Mahallesi 2392. Sokak, No: 49, 06560 Yenimahalle / Ankara

Merkez Telefon Numarası: 444 30 84

İletişim için internet sitesi adresi: https://restopos.com.tr/

*Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.

 

has been added to the cart. View Cart